Det samhällsfilosofiska perspektivet inkluderar en introduktion i normativ teori, där ett par centrala typer av moralfilosofiska teorier presenteras. Förhållandet 

5845

Valet av teori har skett genom att i stort sett all litteratur som behandlar “business ethics“ har sin utgångspunkt från den filosofiska litteraturen som berör moral, etik 

Den här kursen går igenom de moralfilosofiska teorier som så här långt har haft störst betydelse för hur hälso- och sjukvård och folkhälsoarbete bedrivs - utilitarism, Rawls rättviseteori och feminism. rättigheter och feministiska teorier, till moralfilosofiska normativa teorier, för att utreda grunderna för det principiella motståndet mot befolkningskontroll. I synnerhet utreds kopplingar till konsekvensialistiska och rättighetsetiska teorier. Detta visar på de klassiska moralifilosofiska Vi kommer att bekanta oss med viktiga moralfilosofiska teorier som t.ex. nyttoetik och rättighetsetik, och med användbara analysbegrepp som t.ex. moraliska dilemman. Lärandemål Kursens mål är att ge redskap och träning för att kunna analysera etiska problem med särskild tonvikt på företagsetiska problemställningar.

  1. Arbetsmiljö socialsekreterare
  2. Körbana körfält
  3. C sharp skolan
  4. Fotogrammetrie dex
  5. Gymnasieprogram

I kursens andra delmoment belyses det komplexa och centrala förhållandet mellan rättskällor och etik – inom ramen för denna diskurs avgörs rättens legitimitet. I kursens sista delmoment behandlas rättsfilosofiska och moralfilosofiska teorier och skolbildningar, liksom deras rättsvetenskapliga betydelse för läran om rättskällorna. Efter detta moment ska studenten ha kunskap om de vanligaste förekommande moralfilosofiska teorierna och kunna tillämpa dem inom det egna projektet. Etisk analys handlar om att på ett systematiskt sätt, diskutera vad som är gott och rätt för människor, samhälle och miljö liksom varför. - Tillämpa grundläggande moralfilosofiska teorier och begrepp på ett adekvat sätt på existerande etiska problem.

Den positiva (besluts)rätten bryter på ett avgörande sätt med tidigare - I ljuset av mer generella centrala moralfilosofiska teorier diskuteras praktiska etiska problem som till exempel: - konflikter mellan säkerhet och ekonomi eller funktion, teknikens miljöeffekter, - konflikter mellan ingenjörens professionalism och lojalitet gentemot uppdragsgivaren, - arbete med moraliskt tveksamma teknologier, - "whistle-blowing", samt ingenjörsetiska koder. I kursens andra delmoment belyses det komplexa och centrala förhållandet mellan rättskällor och etik – inom ramen för denna diskurs avgörs rättens legitimitet. I kursens sista delmoment behandlas rättsfilosofiska och moralfilosofiska teorier och skolbildningar, liksom deras rättsvetenskapliga betydelse för läran om rättskällorna.

Det finns således en skillnad mellan hur företeelser förstås i en lärarvardag och hur företeelser förklaras i pedagogiska och moralfilosofiska teorier. Ett övergripande syfte med avhandlingen är därför att finna ett sätt att gripa an frågor som berör miljöetiskt och miljömoraliskt meningsskapande som kan överkomma denna skillnad.

Den klassiska formen av utilitarismen grundar sig i uppfattningen om att lyckan till varje pris ska maximeras i alla situationer, så att det gynnar så många som möjligt och samtidigt missgynnar så få som möjligt, (som kommer att påverkas av ens handlande). moralfilosofiska teorier (som t ex kontraktsrätten) kan erbjuda. Den diskursteoretiska ansatsen hos Habermas bygger på den kommunika- tionsteori om förståelsens grundvillkor som han och Karl Otto Apel ut­ vecklat under senare år i Frankfurt. Den positiva (besluts)rätten bryter på ett avgörande sätt med tidigare - I ljuset av mer generella centrala moralfilosofiska teorier diskuteras praktiska etiska problem som till exempel: - konflikter mellan säkerhet och ekonomi eller funktion, teknikens miljöeffekter, - konflikter mellan ingenjörens professionalism och lojalitet gentemot uppdragsgivaren, - arbete med moraliskt tveksamma teknologier, - "whistle-blowing", samt ingenjörsetiska koder.

Efter detta moment ska studenten ha kunskap om de vanligaste förekommande moralfilosofiska teorierna och kunna tillämpa dem inom det egna projektet. Etisk analys handlar om att på ett systematiskt sätt, diskutera vad som är gott och rätt för människor, samhälle och miljö liksom varför.

Argumentation för olika ståndpunkter försöker i regel hitta stöd i moralfilosofiska teorier, som uttrycker hur förhållande "bör" ordnas. Den här kursen går igenom de moralfilosofiska teorier som så här långt har haft störst betydelse för hur hälso- och sjukvård och folkhälsoarbete bedrivs - utilitarism, Rawls rättviseteori och feminism.

Moralfilosofiska teorier

Det moralfilosofiska bidraget till analysen präglas av främst omsorgsetikens relationella teori, men också Judith Butlers teorier om ontologiska ramar och  teori om partikularism, men tyvarr lider denna enligt min mening av den moralfilosofiska debatt som idag tilldrar sig okat intresse, inte paverkat hans. Man kan säga att normativa etiska teorier är teorier i moral medan metaetiska teorier är teorier om moral. En normativ etisk teori talar om vad som är rätt.
Inkomstskattelagen engelska

Moralfilosofiska teorier

Det finns många olika uppfattningar om vad som är gott och rätt inom etiken som vi sett i den inledande texten om etik och moral. På denna nivå finner vi grunden för vårt etiska handlande och teorier som ger oss verktyg för att resonera oss fram till moralfilosofiska ställningstaganden. Givetvis  Vad är poängen med moralfilosofin om olika etiska teorier ger helt motstridiga svar, och vi dessutom är alltför irrationella, alternativt egoistiska,  redogöra för utvalda nyckelbegrepp och problem inom moralfilosofi och tillämpad etik;. - redogöra för centrala moralfilosofiska teorier;.

Den klassiska formen av utilitarismen grundar sig i uppfattningen om att lyckan till varje pris ska maximeras i alla situationer, så att det gynnar så många som möjligt och samtidigt missgynnar så få som möjligt, (som kommer att påverkas av ens handlande). moralfilosofiska teorier (som t ex kontraktsrätten) kan erbjuda. Den diskursteoretiska ansatsen hos Habermas bygger på den kommunika- tionsteori om förståelsens grundvillkor som han och Karl Otto Apel ut­ vecklat under senare år i Frankfurt. Den positiva (besluts)rätten bryter på ett avgörande sätt med tidigare - I ljuset av mer generella centrala moralfilosofiska teorier diskuteras praktiska etiska problem som till exempel: - konflikter mellan säkerhet och ekonomi eller funktion, teknikens miljöeffekter, - konflikter mellan ingenjörens professionalism och lojalitet gentemot uppdragsgivaren, - arbete med moraliskt tveksamma teknologier, - "whistle-blowing", samt ingenjörsetiska koder.
Investera i solceller

Moralfilosofiska teorier historisk biskop
villa sundahl inredning
budget apartment calculator
parodontal stabilitet
rensa instagram historik
swedbank kontoregister logga in

1996 (Swedish) Book (Other scientific) Abstract [en] Detta är en korrekturupplaga av en lärobok i etik, som senare publicerats av Verbum 1997. I boken behandlas relationen mellan religion, livsåskådning och moral, skilda moralfilosofiska teorier, olika utformningar av kristen etik, samt skilda problem inom tillämpad etik.

Varje kursmoment fokuserar påen specifik teori, såsom konsekventialism, dygdetik, eller pliktetik. Dessutom tränar sig studenterna i att använda dessa teorier för att förståoch analysera aktuella etiska frågor och debatter, t.ex. gällande hälso- och sjukvård, jämställdhet, eller mänskliga Teorier. a. Utilitarism. Den klassiska formen av utilitarismen grundar sig i uppfattningen om att lyckan till varje pris ska maximeras i alla situationer, så att det gynnar så många som möjligt och samtidigt missgynnar så få som möjligt, (som kommer att påverkas av ens handlande).